Michiyoshi Sato ------------------------------- Kenji Ichiyanagi